Ugdymo turinio atnaujinimas Prienų r. Stakliškių gimnazijoje

Prienų r. Stakliškių gimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo bei Europos Komisijos remiamo Britų Tarybos vykdomo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008) mokymų, skirtų mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, norintiems pasirengti diegti mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Nuo 2022 metų rugsėjo bus padėta įgyvendinti atnaujinta priešmokyklinio ugdymo, o nuo 2023 metų rugsėjo atnaujintos paradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Programų atnaujinimas turėtų stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo ir kūrybiškumo ugdymą. Sistemiškai įtraukti pasitikėjimo, pagarbos, tolerancijos kito nuomonei, pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnaus vystymosi nuostatų ugdymą (daugelyje mokyklų tai jau daroma, tik norima įtvirtinti šias praktikas, sudaryti palankesnes sąlygas, kad visa tai būtų ugdoma sistemingai ir nuosekliai). Taip pat sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant įvairius ir tvirtus žinių pagrindus.

Prienų r. Stakliškių gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė pasiekė susitarimą su mokytojais dėl darbų, kuriuos reiks atlikti, vykdant pokyčius gimnazijoje. Pateikiame susitarimo planą:

Data Veikla
2021 m. lapkritis Darbo grupės sukurto ugdymo turinio plano pristatymas mokytojams, bendruomenei (informacijos paskelbimas internetiniame puslapyje, atmintinės sukūrimas, susitarimų pasiekimas)
2022 m. sausis Pradedame taikyti ir bandyti atnaujinto ugdymo turinio dalis bei išbandome kompetencijų vertinimą pamokose.
2022 m. vasaris Ugdymo turinio atnaujinimo mokymai gimnazijos mokytojams (susipažinimas su atnaujintais ugdymo turinio projektais, bendrųjų kompetencijų ugdymo ir integravimo į gimnazijos vertinimo sistemą kūrimas)
2022 m. balandis Konferencijos dėl ugdymo turinio atnaujinimo organizavimas (dalinimasis gerąja patirtimi, pastebėjimų ir taisymų gerinant veiklą gimnazijoje teikimas)
2022 m. birželis Priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas pagal atnaujintą ugdymo turinį
2022 m. lapkritis Kompetencijų vertinimo sistemos patvirtinimas ir integravimas į bendrą gimnazijos vertinimo sistemą
2023 m. sausis Tėvų ir mokinių supažindinimas su atnaujintomis programomis
2023 m. balandis Galutinis pasiruošimo atnaujinti ugdymo turinį etapas (susitarimai dėl planų, kompetencijų vertinimo, atnaujinto turinio integravimo)

 

Stakliskiu321