Vizija

Veikianti pagal integruoto ugdymo modelį, skatinanti mąstymo kultūrą, atvira bendruomenei, inovatyvi, nuolat besimokanti ir siekianti kiekvieno bendruomenės nario pažangos gimnazija.

Misija

Suteikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Sukurti savitą mokymosi kultūrą gimnazijoje, kurioje integruotas ugdymas tampa mokymosi ugdymo turinio ašimi ir išugdoma sėkminga, savivaldžiai besimokanti, didelį gebėjimų spektrą turinti asmenybė.

Vertybės

1. bendradarbiavimas – atvirumas, tolerancija, partnerystė, mokymasis su kitais ir iš kitų;

2. sąmoningumas – gebėjimas savarankiškai, reflektyviai, kūrybiškai spręsti problemas;

3. kūrybiškumas – idėjų kūrimas, eksperimentavimas, drąsa rizikuoti ir priimti sprendimus bei atkaklumas juos įgyvendinant;

4. tautiškumas – individualumo vertės, moralumo ir tautinio savitumo ugdymas;

5. saugumas – fizinės ir psichologinės bendruomenės narių gerovės palaikymas, nuostatų pozityvumas.

Strateginiai tikslai:

1. Ugdyti savarankiškai ir efektyviai besimokančias asmenybes, siekti kiekvieno asmeninės pažangos ir formuoti pozityvias nuostatas mokymosi vertės atžvilgiu.

2. Kurti saugias, atviras, dinamiškas, stimuliuojančias, integruotam ugdymui pritaikytas aplinkas.