1. Vizija: Inovatyvi ir nuolat besikeičianti, veikianti pagal įtraukiojo ugdymo modelį, orientuota į asmenybės tapsmą, ugdanti lyderystę ir drąsinanti kiekvieną bendruomenės narį gimnazija.
  1. Misija: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atsižvelgti į mokinių individualius poreikius ir ugdyti jų kompetencijas, būtinas tolimesniam gyvenimui.
  1. Vertybės: bendradarbiavimas (atvirumas, tolerancija, partnerystė, mokymasis su kitais ir iš kitų), kūrybiškumas (gebėjimas savarankiškai, reflektyviai, originaliai spręsti problemas, kurti idėjas, eksperimentuoti, drąsiai rizikuoti ir priimti sprendimus bei atkakliai juos įgyvendinti), socialumas (tautinio savitumo ugdymas, pilietiškumo skatinimas) ir pagarba (pagarbos sau ir kitiems skatinimas, fizinės ir psichologinės bendruomenės narių gerovės palaikymas, nuostatų pozityvumas).
  1. Strateginiai tikslai:

• Ugdyti savarankiškai ir efektyviai besimokančias asmenybes, siekti kiekvieno asmeninės pažangos ir formuoti pozityvias mokymosi vertės nuostatas.

• Kurti saugias, atviras, dinamiškas, stimuliuojančias, integruotam ugdymui pritaikytas aplinkas.